Hormony – ukryte źródło piękna

Na układ hormonalny oddziałuje wszystko to, co przeżywamy, czyli zarówno doznania pozytywne, takie jak śmiech, zadowolenie, spokój, jak i negatywne, kłótnie, smutek, strach ciężkie choroby naszych bliskich, przemęczenie pracą itd. Można powiedzieć ze hormony są przedłużeniem działania układu nerwowego. Tak chy­ba naj­le­piej na nie pa­trzeć, żeby zro­zu­mieć wagę i spo­sób ich dzia­ła­nia. Wszel­kie im­pul­sy, ja­kie po­wsta­ją w ko­rze mó­zgo­wej czy siat­ków­ce oka – to, cze­go do­świad­cza­my, wi­dzi­my, czu­je­my – pod­le­ga­ją prze­two­rze­niu na sy­gna­ły ner­wo­we. Część z nich ule­ga prze­mia­nie w sy­gna­ły che­micz­ne w po­sta­ci wy­pro­du­ko­wa­nia hor­mo­nu w gru­czo­le. Po­tem, dro­gą krwio­no­śną, hor­mon do­cie­ra do ko­mó­rek ze spe­cy­ficz­nym re­cep­to­rem.

To co czujemy, to co widzimy i to jak na to reagujemy jest odzwierciedleniem naszego zdrowia. Czło­wiek funk­cjo­nu­je jako jed­ność, i tyl­ko ca­ło­ścio­we po­dej­ście umoż­li­wia sku­teczną pomoc.

Hormony nie funkcjonują samodzielnie lecz współpracują ze sobą niczym muzycy w orkiestrze, gdy jeden z nich jest niezsynchronizowany, zaburza działanie innych, a nawet całych układów w organizmie. Świadomość ze wiele naszych hormonów może być w nierównowadze bywa przytłaczająca, jednak dobra wiadomość jest taka, ze wszystkie można w dużej mierze zrównoważyć dzięki zdrowym jelitom i prawidłowej glikemii.
Bardzo ważne jest abyś słuchała swojego wewnętrznego głosu, mówiącego Ci że coś jest nie tak. Bardzo dużo o zaburzeniach hormonalnych może nam też powiedzieć skóra, dlatego tak dokładnie oglądam ją i wypytuje o nią w gabinecie.

Często padają pytania:

  • Czy zatrzymujesz wodę , czy masz „napompowana” twarz, palce lub stopy?
  • Czy cierpisz z powodu egzemy lub zbyt cienkiej skory?
  • Czy skóra pod twoimi pachami zmieniła barwę (jest ciemniejsza i grubsza niż zwykle)?
  • Czy twoje brwi i rzęsy stały się rzadsze?
  • Czy masz pajączki, żylaki? Co ciekawe nawet sposób rozmieszczenia tłuszczu, może nam powiedzieć wiele o zaburzeniach hormonalnych. Przykładowo tłuszcz w okolicach stanika czy figura typu jabłko, może wskazywać na duże stężenie testosteronu i duże stężenie insuliny.

    Czasami moje klientki wykonują test ”Zaburzenia równowagi hormonalnej” omawiamy go i rozmawiamy o tym co dzieje się w organizmie, jakie metody i specjaliści mogą pomóc w dogłębnej diagnozie

Hormony a młodość?

DHAE- hormon produkowany przez nadnercza, będący prekursorem testosteronu i estrogenów. Jego stężenie zaczyna zmniejszać się po 30 r.ż., niestety u kobiet proces tez zachodzi szybciej niż u mężczyzn. Często hormon ten nazywany jest hormonem „młodości”, ponieważ zarówno testosteron jak i estrogeny wpływają na to czy kobieta czuje się silna, ma bystry umysł i na to jak wygląda skora.

Estrogeny a młodość

To od es­tro­ge­nów za­le­ży na­wod­nie­nie tka­nek i ela­stycz­ność skó­ry, one za­bez­pie­cza­ją przed wy­sy­cha­niem błon ślu­zo­wych. Wpły­wa­ją na tę cu­dow­ną, „ko­bie­cą” mięk­kość cia­ła, w tym rów­nież na roz­miesz­cze­nie tkan­ki tłusz­czo­wej, czy­li na kształ­to­wa­nie się ko­bie­cej syl­wet­ki. Es­tro­ge­ny mają też nie­ma­łe zna­cze­nie, je­śli cho­dzi o stan psy­chicz­ny i emo­cjo­nal­ny oraz li­bi­do

Tyroksyna

Tyroksyna -ilość posiadanej przez Ciebie energii, jasność umysłu, tkanki tłuszczowej, jakość skory i włosów, paznokci zależą od tego hormonu. Tyroksyna -T4- produkowana przez tarczyce może zostać wykorzystana przez organizm dopiero w formie przekształconego hormonu T3. Proces ten zachodzi głównie w jelitach i wątrobie. Tarczyca potrzebuje dostatecznej ilości selenu, żelaza i witaminy b12, aby przekształcić nieaktywny hormon t4 w aktywny t3, odpowiedzialny za prawidłową czynność komórek. Zobaczcie ile możemy zadziałać dietą!

Menopauza

To co chyba najczęściej trapi kobiety w kontekście hormonów to menopauza.

Jak napisała Marta Mieloszyk Pawelec w swojej książce „Żyj 120 lat czyli moc mikroodżywiania” : „ menopauza to takie pokerowe sprawdzam”. Menopauza bardzo dobrze nam pokazuje jak dbałyśmy o siebie przez ostatnie lata, czy przygotowałyśmy organizm na ten czas. Bardzo pocieszające jest to, że możesz nigdy nie dowiedzieć się co to wybuchy gorąca lub problemy ze snem o ile wcześniej zadbasz o poziomy dopaminy i serotoniny.
W kontekście samej skóry tez mamy dużo do zaproponowania: olejek eteryczny ylang-ylang, koenzym q10, olej z wiesiołka wymieszany z olejkiem eterycznym z kopru włoskiego. Wszystkie te substancje mają efekt estrogenny na skórę.
Dodatkowo możemy wykonywać masaż hormonalny twarzy lub uciskać punkty akupunkturowe, które pomogą nam wspomóc równowagę hormonalna. Takie punkty uciskam przy masażu Kathmandu Facial, możesz też nauczyć się tego sama na warsztatach.